Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mediation-den-haag.nl
tel.: 06-14760830

Lucienne Willems is de Functionaris Gegevensbescherming van Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg. Zij is te bereiken via info@mediation-den-haag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg verwerkt de gegevens die u invult op het contactformulier, zoals:
– voor- en achternaam
– telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mediation-den-haag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lucienne Willems Praktijk voor Psychologische Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als w het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mediation-den-haag.nl